Predavanja

 

Digitalna transformacija v arhivski teoriji in praksi

Digitalna transformacija sodobne družbe se posredno in neposredno odraža v arhivski teoriji in praksi, predvsem pa v pojavnih oblikah arhivskega gradiva ne oziraje se na to ali v klasični ali digitalni obliki.
Posebno pozornost posvečamo nesporno potrebnim strokovnim konzultacijam med arhivskimi službami pri ustvarjalcih (na kratko imenovani arhivi) in pristojnimi arhivi (Arhiv Republike Slovenije, pokrajinski ali zgodovinski arhivi).
Dejstvo je, da digitalna transformacija v pristojnih arhivih poteka že vrsto let, ko so se arhivi odločili, da bodo digitalizirali svoje arhivsko gradivo zaradi varnosti in uporabe (dostop).
S stališča arhivske teorije in prakse proces digitalizacije predstavlja vse aktivnosti, ki so povezane z upravljanjem z arhivskim in dokumentarnim gradivom, vendar samo in izključno v digitalnem okolju.

Peter Pavel Klasinc
ALMA MATER EUROPAEA
O predavatelju

PETZ – Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki – pomoč za obvladovanje tveganj pri dolgoročni e-hrambi

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in pripadajoča UVDAG določata normativni okvir načina, organizacije, infrastrukture in izvedbe zajema in e-hrambe ter z njima povezane spremljevalne storitve. 4. septembra 2020 pa je bil v Uradnem listu RS objavljen še Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, ki je stopil v veljavo 19. septembra 2020. Tako kot predhodne različice pravilnik opredeljuje ključne poslovne, organizacijske in tehnološke zahteve za izpolnjevanje ZVDAGA in UVDAG ter s tem bistveno pripomore k obvladovanju tveganj, s katerimi se soočamo pri skrbi za dolgoročno ohranjanje digitalnih zapisov. V predstavitvi bodo poleg ključnih novosti, ki jih prinaša pravilnik, predstavljeni tudi spremljajoči dokumenti, namenjeni čimbolj transparentnemu izvajanju postopkov potrjevanja notranjih pravil in certifikacij strojne in programske opreme ter storitev.

Tatjana Hajtnik
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
O predavatelju

Predlog zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov

Uporaba e-računov je v slovenski pravni red vpeljana z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10), ki je začel veljati 7. 8. 2010. Na podlagi 26. člena omenjenega zakona je bila pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) vzpostavljena enotna vstopna oziroma izstopna točka, prek katere neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov (državni organi, občine, javni zavodi, javne agencije, javni skladi, …) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabniki) pošiljajo ali prejemajo e-račune. S tem je Republika Slovenija postala ena izmed prvih držav članic Evropske unije, ki so vpeljale poslovanje z e-računi.
Na območju Republike Slovenije se uporablja standard e-SLOG, ki je enotna standardizirana oblika e-računa, ki jo je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS).
Namen priprave predloga Zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov je širitev prejemanja in izdajanja e-računov in drugih elektronskih dokumentov (v nadaljnjem besedilu: e-dokumenti) na vse gospodarske subjekte.
Predlog Zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov ureja izmenjavo e-računov in drugih e-dokumentov ter vodenje Registra e-poslovanja. Izmenjava e-računov in e-dokumentov zajema vse procese, povezane z izdajo, posredovanjem in prejemom teh listin od izdajatelja do prejemnika oziroma plačnika, pri čemer imajo pomembno vlogo poslovni subjekti, ki ponujajo storitve izmenjave e-računov in e-dokumentov (v nadaljnjem besedilu: ponudniki e-poti), ki v ta namen uporabnikom teh storitev (izdajateljem in prejemnikom) zagotavljajo svojo informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo.
Zaradi zagotavljanja preglednosti poslovanja ponudnikov e-poti in kakovostne, varne, verodostojne in zanesljive izmenjave teh listin zakon ureja tudi Register e-poslovanja, v katerem se vodijo podatki o ponudnikih e-poti, prejemnikih in izdajateljih e-računov in e-dokumentov.
Predlog zakona ureja tudi postopek potrjevanja e-računa pri davčnem organu ter hrambo podatkov in e-računov.
Ker se prejemanje in izdajanje e-računov s tem zakonom širi tudi na vse gospodarske subjekte se bodo prihranki pri izdajanju, pošiljanju in hrambi e-računov še povečali.
Zniževanje stroškov gospodarstva in prihranki gospodarskih subjektov lahko pozitivno prispevajo k povečanju investicijske aktivnosti gospodarstva in k povečanju plač za zaposlene ter k ohranitvi ali odpiranju novih delovnih mest in posledično k reševanju problematike nezaposlenosti v Republiki Sloveniji.

Jorgo Bertalanič
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
O predavatelju

Varstvo osebnih podatkov pri uporabi biometrije

Na predavanju bodo predstavljene včasih zamolčane resnice o prednostih in slabostih biometrije, njenega vpliva na raven varstva osebnih podatkov, kakor tudi priložnosti in nevarnosti uvajanja biometrijskih ukrepov v luči varovanja temeljnih človekovih pravic.

Andrej Tomšič
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
O predavatelju
18.5.2021
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana + Live Stream

Za udeležence je dogodek BREZPLAČEN!

Za udeležence je dogodek BREZPLAČEN!

Srebrni sponzorji

Bronasti sponzorji

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.