Spoznajte predavatelje

Alenka Žužek Nemec

Ministrstvo za javno upravo

Predavanje:
Nove strateške usmeritve e-poslovanja v javni upravi na ravni EU in slovensko predsedovanje Svetu EU

Torek, 18.05.2021
14:00 - 14:15
O predavanju
 

Dr. Alenka Žužek Nemec je magistrirala iz računalništva ter doktorirala iz elektrotehnike. Njeno prvo delovno mesto je bilo na raziskovalnem Institutu Jožef Stefan. Od leta 2004 dela na Ministrstvu za javno upravo na področju e-identitet in storitev zaupanja ter usmerjanja razvoja e-uprave, predvsem z vidika zagotavljanja enotnega digitalnega trga v EU. Je odgovorna za koordinacijo različnih aktivnosti in projektov na področju e-uprave na nacionalni in EU ravni. Je nacionalna predstavnica v usmerjevalni skupini za razvoj e-uprave pri Evropski komisiji ter članica skupine za interoperabilnost ISA2. Vodi nacionalne aktivnosti v projektu TOOP za izvedbo načela »samo enkrat« iz Obzorja 2020 ter v projektu SEMPER iz mehanizma CEF za čezmejno e-pooblaščanje. Sodeluje tudi v strokovnih skupinah za izvedbo EU uredbe eIDAS ter je članica skupine za implementacijo EU uredbe za vzpostavitev enotnega digitalnega trga.

Aleš Pelan

Ministrstvo za javno upravo

Predavanje:
Novosti na področju sredstev elektronske identifikacije

Torek, 18.05.2021
14:15 - 14:30
O predavanju
 

Aleš Pelan je bil rojen leta 1972 v Postojni. Študiral je na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, kjer je leta 1996 tudi diplomiral. Leta 1997 se je zaposlil na takratnem Centru vlade RS za informatiko, kjer je najprej skrbel za podporo storitev komunikacijskega omrežja državnih organov, kasneje pa se je pričel poklicno ukvarjati s storitvami infrastrukture javnih ključev. Od leta 2015 je zaposlen v Direktoratu za informatiko v sektorju, ki skrbi za delovanje ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo. Sodeloval je v več mednarodnih projektih v okviru Evropske unije (npr. STORK, SPOCS, eSENS, TOOP) ter pri pripravi uredbe EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (eIDAS).

Andrej Tomšič

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Predavanje:
Varstvo osebnih podatkov pri uporabi biometrije

Torek, 18.05.2021
13:00 - 13:15
O predavanju
 

Je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov in namestnik informacijske pooblaščenke, ukvarja pa se predvsem s področji zavarovanja osebnih podatkov, hrambe podatkov v elektronskih komunikacijah, biometrijo in neposrednim trženjem. Po izobrazbi je magister informacijsko upravljavskih ved. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard ISO/IEC 27001:2005.

Anja Paulič

Arhiv Republike Slovenije

Predavanje:
eArchiving eHealth 2 – primer specifikacije za hrambo podatkov iz zdravstvenih registrov

Torek, 18.05.2021
14:45 - 15:00
O predavanju
 

Darko Škerl

HALCOM d.d.

Predavanje:
S Halcomom v zanesljiv in enostaven digitalni svet

Torek, 18.05.2021
10:45 - 11:15
O predavanju
 

Darko Škerl je doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V študijskih letih je bil zaposlen v podjetju Masterpoint, nato je avtorsko sodeloval pri različnih projektih kot npr. pri razvoju računalniškega sistema za zajem in obdelavo slik na Stomatološki kliniki ter pri razvoju sistema za vizualno kontrolo kakovosti tablet pri podjetju Sensum. Po zaključenem doktorskem študiju se je zaposlil v podjetju Halcom, kjer je do danes opravljal različne vloge pri razvoju programskih rešitev, prijavah na mednarodne razpise ter projektnem in produktnem vodenju. Izkušnje v mednarodnem okolju si je nabiral tudi s sodelovanjem s centralnimi bankami v različnih državah, zadnjih nekaj let pa vodi produkte medbančnih razmerij (ACH in e-računi). Trenutno je osredotočen na razvoj produkta za oddaljeno elektronsko podpisovanje in elektronsko identiteto.

Igor Zorko

Združenje za informatiko in telekomunikacije, GZS

Predavanje:
Kam gremo na področju digitalizacije? (nacionalne strategije, povezave in projekti, …)

Torek, 18.05.2021
15:00 - 15:15
O predavanju
 

Jorgo Bertalanič

Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Predavanje:
Predlog zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov

Torek, 18.05.2021
13:30 - 13:45
O predavanju
 

Jorgo Bertalanič je vodja oddelka za elektronsko poslovanje in zakladništvo.
Z različnimi področji plačilnih storitev se ukvarja že približno 27 let. Kot član številnih delovnih skupin je sodeloval pri projektu vzpostavitve enotnega zakladniškega sistema in vzpostavitvi spletnega plačilnega sistema v informacijskem sistemu UJP. V zadnjih šestih letih se je aktivno ukvarjal z izmenjavo e-računov pri pripravi vsebinskih zahtev za izdelavo aplikativne programske opreme, ki podpira izmenjavo e-računov za javni sektor, operativnih navodil, pravnih podlag in zagotavljanja zapletenih pojasnil vsem udeležencem v sistemu izmenjave e-računov, tako v gospodarskem kot v javnem sektorju. Poleg vodenja oddelka skupaj z zaposlenimi daje predloge za izboljšanje optimizacije procesov e-storitev v UJP.
Je član delovne skupine za e-račune pri Združenju bank Slovenije, predstavnik javnega sektorja v Evropskem forumu za e-račune, Nacionalnem forumu za e-račun in sodeluje v delovni skupini za posodobitev nacionalnega standarda za izmenjavo e-računov v okviru UJP.
V UJP je vodil in usmerjal več različnih projektov, med najbolj pomembne dosežke spadajo projekti, ki so financirani na podlagi razpisov za pridobitev evropskih sredstev. S področja izmenjave e-računov je to projekt "Readiness Of Slovenian E-invoicing" - Pripravljenost slovenskega e-računa (ROSE) v okviru katerega je bil v UJP razvit nov slovenski standard eSlog 2.0 in platforma za izmenjavo e-računov v evropskem standardu ter nadaljevanje tega projekta "Readiness Of Slovenian E-invoicing 2" (ROSE 2) znotraj katerega sta bila obstoječi sistem za izmenjavo e-računov in poslovna analitika v UJP nadgrajena z izmenjavo e-dokumentov v novem standardu eSlog 2.0.
Pri projektu ePlačam je usmerjal aktivnosti na področju spletnih plačil, v sklopu katerega je bil v UJP izdelan portal spletne trgovine za proračunske uporabnike, ki je bil integriran v sistem UJP e-plačila.
Trenutno v UJP vodi projekt "Advanced contract register implementation" - Implementacija naprednih registrov pogodb, v okviru katerega bo v UJP razvita spletna aplikacija, prek katere bodo vsi zavezanci za javno naročanje poročali o izvršenih plačilih na podlagi sklenjenih pogodb.

Jože Škofljanec

Arhiv Republike Slovenije

Predavanje:
eArchiving eHealth 2 – primer specifikacije za hrambo podatkov iz zdravstvenih registrov

Torek, 18.05.2021
14:45 - 15:00
O predavanju
 

Luka Ribičič

HALCOM d.d.

Predavanje:
S Halcomom v zanesljiv in enostaven digitalni svet

Torek, 18.05.2021
10:45 - 11:15
O predavanju
 

Luka Ribičič že od študentskih časov deluje na področju elektronskega bančništva, digitalnih potrdil ter ostalih varnostnih elementov. Karierno pot je začel kot študent na NLB banki, kjer je opravljal delo agenta na oddelku za pomoč uporabnikom elektronskega bančništva, leta 2005 pa se je zaposlil pri podjetju Halcom d.d. V podjetju je opravljal različne funkcije na področju podpore strankam, varnosti elektronskega poslovanja, PPDFT, produktnega vodenja ter kvalificiranih storitev zaupanja. Danes opravlja funkcijo korporativnega vodje ponudnika storitev zaupanja Halcom CA. Njegove ključne naloge so načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in nadziranje dela ponudnika storitev zaupanja Halcom CA za kvalificirane storitve elektronskega podpisovanja, elektronskega žigosanja, elektronskega časovnega žigosanja, validacije in drugih storitev v celotni skupini Halcom.

Marjan Antončič

Slovensko združenje za e-identifikacijo in e-storitve zaupanja

Predavanje:
Zanesljiva e-identiteta v funkciji privzeto digitalnega poslovanja

Torek, 18.05.2021
13:15 - 13:30
O predavanju
 

Marjan Antončič je svetovalec za področje elektronskega poslovanja in informacijske varnosti ter predsednik Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja. Pred vstopom na podjetniško pot je delal na področju informatike in telekomunikacij na MNZ, kjer je v okviru priprav na osamosvojitev Slovenije oblikoval in nato več kot deset let vodil Center za zaščito podatkov.
Sodeloval je pri pripravi in implementiranju predpisov s področja varstva osebnih in tajnih podatkov, elektronskega poslovanja, elektronskih komunikacij ter dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki. V procesih pridruževanja Slovenije EU in Zvezi NATO je aktivno sodeloval pri harmonizaciji slovenske normativne ureditve varstva osebnih in tajnih podatkov z zahtevami obeh zvez. Zadnja leta osebam javnega in zasebnega sektorja svetuje na področju digitalne transformacije, elektronske identifikacije in storitev zaupanja, e-hrambe gradiv ter informacijske varnosti.

Mark Boris Andrijanič

Strateški svet za digitalizacijo

Predavanje:
Vladna strategija digitalne Slovenije

Torek, 18.05.2021
09:00 - 09:15
O predavanju
 

Mark Boris Andrijanič je predsednik novoustanovljenega Strateškega sveta za digitalizacijo in vodja javnih zadev v Srednji in Vzhodni Evropi pri Uberju v Varšavi.

Miha Ozimek

SIQ LJUBLJANA & Sava Re d.d.

Predavanje:
Vzorčna notranja pravila – najlažji način do ureditve dokumentacije, GDPR zahtev in ustrezne informacijske varnosti

Torek, 18.05.2021
09:45 - 10:15
O predavanju
 

Miha Ozimek je opravil podiplomski magistrski študij računalništva in informatike ter specialistični študij informacijske varnosti s področja standardov informacijske varnosti in uvajanja politik varovanja informacij v organizacije. Trenutno je zaposlen v podjetju Sava Re d.d. Deluje pa tudi kot presojevalec sistemov vodenja kakovosti in varovanja informacij na SIQ Ljubljana. Presojal je sisteme kakovosti in varovanja informacij v večini slovenskih podjetjih, EU in državah JV Evrope. Od leta 2008 sodeluje kot gostujoči predavatelj na Fakulteti za varnostne vede na področju sistemov varovanja informacij.

Miha Poberaj

REKONO d.o.o.

Predavanje:
Rekono kot ponudnik e-identitet ter storitev zaupanja v plačilnih, bančnih in ostalih storitvah

Torek, 18.05.2021
10:15 - 10:45
O predavanju
 

Miha Poberaj, direktor podjetja Rekono in OSI d.o.o., arhitekt IT rešitev
Miha ima ogromno izkušenj na področju razvoja IT rešitev in sistemov. Zadnje čase je aktiven predvsem na področju elektronskih identitet in storitev zaupanja ter integracije le teh v razna poslovna okolja.

 

 

 

Peter Pavel Klasinc

ALMA MATER EUROPAEA

Predavanje:
Digitalna transformacija v arhivski teoriji in praksi

Torek, 18.05.2021
11:45 - 12:15
O predavanju
 

Izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc je doktoriral na Univerzi v Zagrebu. Je vrhunski strokovnjak na področju arhivistike in dokumentologije. z arhivistiko se ukvarja že več kot 50 let. Ukvarja se tudi z arhivsko teorijo in prakso, informatiko, zgodovino, umetnostno zgodovino, heraldiko, veksilologijo in geneologijo. Peter Pavel Klasinc je znanstveni in arhivski svetnik ter nosilec mnogih slovenskih in tujih znanstveno-raziskovalnih projektov in predstojnik študijske smeri Arhivistika in dokumentologija. Je avtor okoli 500 objavljenih znanstvenih, raziskovalnih, študijskih in strokovno poljudnih del, poročil, ocen, z mnogimi objavami svojih strokovnih prispevkov v Rusiji, na Madžarskem, v Italiji, Bosni in Hercegovini, Srbiji in drugod.
V zadnjem času intenzivno raziskuje: relacije arhivskih znanosti, arhivske pomožne vede, zgodovino arhivske dejavnosti ter razvoj študija arhivistike  kot samostojne, akademske, multidisciplinarne in interdisciplinarne znanosti na vseh treh stopnjah bolonjskaga študija.

 

Peter Pavlin

Ministrstvo za pravosodje

Predavanje:
Predstavitev novega predloga ZVOP-2

Torek, 18.05.2021
08:30 - 09:00
O predavanju
 

Peter Zorko

ZZI d.o.o.

Predavanje:
bizBox EDI - varna izbira za eNaročanje

Torek, 18.05.2021
11:15 - 11:45
O predavanju
 

Peter Zorko je v podjetju ZZI d.o.o. zadolžen za B2B prodajo in uvajanje elektronskega poslovanja pri ključnih strankah. Vodi ekipo prodajnih in podpornih strokovnjakov na področju EDI, elektronskega arhviranja in digitalizacije zunanjih procesov v podjetjih, s katerimi uspešno obvladujejo več kot 25.000 uporabnikov portala www.bizBox.eu.

Rok Bojanc

Slovenski Nacionalni forum za eRačun

Predavanje:
Uvajanje e-računov v gospodarskih subjektih v luči predloga zakona o izmenjavi e-računov

Torek, 18.05.2021
13:45 - 14:00
O predavanju
 

dr. Rok Bojanc že več kot 20 let deluje na področju elektronskega poslovanja, informacijske varnosti in standardizacije poslovanja. Zaposlen je v podjetju ZZI, je so-koordinator Slovenskega Nacionalnega foruma za eRačun in član Evropskega foruma za eRačun. V SRIP Pametna mesta in skupnosti vodi horizontalo Digitalna transformacija, aktivno sodeluje v standardizacijskih organizacijah CEN in SIST ter na GZS pri razvoju eSLOG standardov. Je avtor in soavtor več znanstvenih člankov, knjig in priročnikov s področij elektronskega poslovanja, elektronske hrambe, informacijske varnosti, računalniških omrežij in strežniških sistemov. Je docent na Univerzi na Primorskem in Visoki šoli za poslovne vede v Ljubljani, poleg tega redno predava na konferencah in seminarjih.

Tadej Drmaž

MIKROGRAFIJA d.o.o.

Predavanje:
Varno e-podpisovanje pri delu, doma ali na poti

Torek, 18.05.2021
09:15 - 09:45
O predavanju
 

Tadej Drmaž je svetovalec v podjetju Mikrografija in ima že več kot 25 let izkušenj na področju digitalizacije poslovanja. Ambiciozen in navdihujoč s strokovnim znanjem različnih področij vedno postreže z zanimivimi temami. Njegova strast je delo na navdihujočih in ambicioznih projektih s ciljem doseči prelomne rezultate - nikoli se ne strinja s povprečjem.

 

Tatjana Hajtnik

Arhiv Republike Slovenije

Predavanje:
PETZ – Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki – pomoč za obvladovanje tveganj pri dolgoročni e-hrambi

Torek, 18.05.2021
14:30 - 14:45
O predavanju
 

Dr. Tatjana Hajtnik je leta 1986 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, leta 1998 magistrirala na univerzitetnem programu »Informacijsko upravljavske vede« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, julija 2016 pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.
Deluje na področju informatike, kjer je svoje strokovne izkušnje nabirala tako v gospodarskih družbah, javnem sektorju kot tudi v državni upravi. Strokovno kariero je začela kot sistemski inženir na velikih računalniških sistemih in jo nadaljevala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot vodja informatike v OE Krško. V letih od 1999 do 2006 se je v državni upravi intenzivno ukvarjala s področjem informacijske varnosti in bila nosilka uvedbe sodobnih standardov s področja informacijske varnosti in upravljanja z informacijskimi tveganji v Centru Vlade za informatiko in širše v državni upravi.
Z oktobrom leta 2006 je prevzela vodenje Sektorja za elektronske arhive in računalniško podporo v Arhivu RS, kjer se poleg skrbi za vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Arhiva RS intenzivno ukvarja s področjem elektronske hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Vzpostavila je metodologijo in vodi postopke certificiranja opreme in storitev skladno s predpisi ter sodeluje pri presoji notranjih pravil za zajem in hrambo elektronskih dokumentov.
Je nosilka razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si, ki se vzpostavlja za vse slovenske javne arhive. Sodeluje tudi pri spremembah nacionalnih predpisov na področju elektronske hrambe.
Habilitirana je kot docentka arhivistike na vseh treh stopnjah arhivistike (arhivistike - prva stopnja, arhivistike in dokumentologije - druga stopnja  in arhivske znanosti - tretja stopnja) na Alma Mater Europaea – ECM. Redno izvaja, tako doma kot v tujini, strokovna predavanja s področja elektronske hrambe ter piše in objavlja strokovne članke s tega področja. Tako je od leta 2006, odkar se profesionalno ukvarja s področjem e-hrambe in e-arhiviranja, izvedla več kot 150 samostojnih seminarjev in nastopov na konferencah tako doma kot v tujini.

10.-11.4.2025
On-Line

Za udeležence je dogodek BREZPLAČEN!

Dogodek je BREZPLAČEN
za vse končne uporabnike, ki niso ponudniki IKT, pravnih ali arhivskih storitev in rešitev.

Sponzorji

Srebrni sponzorji

Bronasti sponzorji

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.